DIN 6798 J – 内部齿状垫圈

  • 展示
  • 尺寸表
  • 技术卡

描述

DIN 6798内部齿状垫圈以及螺钉内部齿状垫圈,根据客户的设计图和要求量身打造。

Click here to open the brochure “Tooth Lock Washers”.

现有产品
  • » DIN 6798 J - 外部齿状垫圈
  • » 窄带内部齿状垫圈
  • » 特殊DIN 6798的外部齿状垫圈